1.HYRJE

Kjo faqe interneti operohet nga eusoria. Në të gjithë sitin, termat , “ne” dhe “tanë” i referohen eusoria. Ne ofrojmë këtë faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdoruesit, të kushtëzuar me pranimin tuaj të të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të përcaktuara këtu.
 
Duke vizituar faqen tonë ose duke blerë diçka nga ne, ju pranoni pa asnjë rezervë të gjitha Kushtet e Përgjithshme.Këto Kushtet të Përgjithshme vlejnë për të gjithë përdoruesit e faqes, përfshirë përdoruesit pa kufizime që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë ose kontribues të përmbajtjes.
 
Nëse nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet tona, atëherë mund të mos përdorni këtë faqe në internet ose ndonjë shërbim prej saj.
Çdo veçori ose mjet i ri që i shtohet faqes tonë do t’i nënshtrohen kushteve të përgjithshme. Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të azhurnuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar azhurnime ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Përgjegjësia juaj është që ta kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi ose qasja juaj e vazhdueshme në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.
 

  2.KUSHTET E PËRGJITHSHME
 
Termat dhe Kushtet jane të rëndësishëm si per ju por gjithashtu edhe për faqen tone. Keto Terma dhe Kushte jane krijuar për të na lidhur në një marreveshje kontraktuale, për të mbrojtur te drejtat midis shitesit dhe konsumatorit/klientit. Ne momentin e kryerjes se porosise ju bini dakord me keto Kushte të Përgjithshme.

Ju bini dakord qe:
–  Ju nuk mund të përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar, ose mund të përdorni ligjin në juridiksionin tuaj (duke përfshirë por jo kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit).
–  Ju nuk duhet të transmetoni viruse ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese.
–  Një shkelje ose shkelje e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në një përfundim të menjëhershëm të Shërbimeve tona.

-Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shërbimin ndaj kujtdo për ndonjë arsye në çdo kohë.
– Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, shisni, rishitni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të shërbimit të faqes, përdorimin e shërbimit, ose qasje të saj pa lejen e shprehur me shkrim nga ne .

 
 3.SIGURIMI, PERFUNDIMI I INFORMACIONIT
 
 Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacionet e vëna në dispozicion në këtë faqe nuk janë të sakta, të plota ose aktuale. Materiali në këtë sit është dhënë vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet ose të përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burimet e informacionit parësor, më të saktë, më të plotë ose më të shpejtë.
Kjo faqe mund të përmbajë disa informacione historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe sigurohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të azhurnojmë ndonjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj për të monitoruar ndryshimet në faqen tonë.
 
4.MODIFIKIMET E SHËRBIMIT DHE ÇMIMET
 
Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
 Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim në çdo kohë.
 Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë palë të tretë për çdo modifikim, ndryshim të çmimeve, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.
 
 5. PRODUKTET OSE SHËRBIMET
 
 Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuar dhe do t’i nënshtrohen kthimit ose shkëmbimit vetëm sipas Politikës sonë të Kthimit.
 Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çdo ngjyre të monitorit të kompjuterit tuaj të jetë e saktë.

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajonin gjeografik ose juridiksionin. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë, rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë sasitë e çdo produkti ose shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produktit janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa njoftim, sipas gjykimit të vetëm nga ana jonë. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për cilindo produkt ose shërbim të bërë në këtë sit është i pavlefshëm kur është i ndaluar.
Ne nuk garantojmë që cilësia e çdo produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose që çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.

6. REFUZIMI I POROSISË

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo mënyrë që ju të vendosni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosinë. Këto kufizime mund të përfshijnë porositë të vendosur nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti, dhe / ose porosi që përdorin të njëjtën faturë dhe / ose adresë të transportit. Në rast se bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t’ju njoftojmë duke kontaktuar me e-mail dhe / ose adresën e faturimit / numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë ose ndalojmë porosite që, sipas gjykimit tonë të vetëm nuk janë të sakta, duket se vendosen nga tregtarët, shitësit ose distributorët.

7.INFORMACIONI PËRSONAL

Ju pranoni të siguroni informacione aktual, të plotë dhe të saktë të blerjes dhe llogarisë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të azhurnoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, përfshirë adresën tuaj të postës elektronike dhe numrat e kartave të kreditit dhe datat e skadencës, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës. Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes faqes sone rregullohet nga politika jonë e privatësisë. Ju lutëm shikoni politikën tonë të privatësisë.

8. HEQJA DORË NGA KONTRATA – KTHIM I PRODUKTEVE

Si klient juve ju lind e drejta per te kthyer artikullin brenda 14 diteve kalendarike ne baze te nenit 37 te Ligjit 9902, date 17.04.2008 “Per Mbrojtjen e Konsumatoreve”.

Artikulli/artikujt e porositur duhet te kthehen ne adresen e percaktuar nga eusoria.com, me paketimin dhe ambalazhimin origjinal, te mos jete perdorur dhe te shoqerohet me te gjithe aksesoret, udhezime te ndryshme perdorimi (nese ka), dokumentat qe vertetojne blerjen ne rruge elektronike e cdo dokumentacion tjeter te nevojshem. Produktet e kthyera te cilat kane mangesi, demtime, jane te perdorura nuk do te pranohen nga eusoria.com . Klientit do t’i rimbursohet kostoja e blerjes se produktit ndersa kostoja e kthimit do ti ngarkohet klientit

9.PALËT E TRETA

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme përmes Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.
Lidhjet e palëve të treta në këtë sit mund t’ju drejtojnë tek faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhur me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për të shqyrtuar ose vlerësuar përmbajtjen ose saktësinë, dhe ne nuk garantojmë dhe nuk do të kemi përgjegjësi për ndonjë material ose uebsite të palëve të treta, ose për ndonjë material tjetër, produkte ose shërbime të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe në internet të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palës së tretë dhe sigurohuni t’i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t’i drejtohen palës së tretë.

9. KOMENTET E PËRDORUESVE

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni disa parashtresa specifike (për shembull shënime konkursi) ose pa ndonjë kërkesë nga ne, ju dërgoni ide, sugjerime, propozime, plane, ose materiale të tjera krijuese, qoftë online, me email, me postë postare, ose ndryshe (kolektivisht, ‘komente’), ju pranoni që ne mund të bëjmë, në çdo kohë, pa kufizime, të modifikojmë, kopjojmë, botojmë, shpërndajmë, përkthemë dhe përndryshe të përdorim në çdo medium çdo koment që na dërgon. Ne jemi dhe nuk do të jemi në asnjë detyrim (1) të mbajmë komente në besim; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t’iu përgjigjur ndonjë komenti.
Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim të, monitorojmë, modifikojmë ose heqim përmbajtjen që përcaktojmë në diskrecionin tonë vetëm janë të paligjshëm, fyes, kërcënues, shpifës, shpifës, pornografikë, të pahijshëm ose ndryshe kundërshtues ose shkelin pronësinë intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushte të Shërbimit .
Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose pronësore. Ju gjithashtu pranoni që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose ndryshe të paligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose malware tjetër që mund të që mund të ndikojë në çfarëdo mënyre funksionimin e Shërbimit ose ndonjë uebsajti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë false të e-mailit, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetvetes, ose përndryshe të na mashtroni ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për komentet e postuara nga ju ose ndonjë palë e tretë.

11.GABIME, PASAKTËSI

Ndonjëherë mund të ketë informacion në faqen tonë ose në Shërbim që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produktit, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë gabime, pasaktësi ose lëshime, dhe të ndryshojmë ose azhurnojmë informacionin ose të anullojmë urdhërat nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe të ngjashme, është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë pasi të keni paraqitur porosinë tuaj) .
Ne nuk marrim asnjë detyrim të azhurnojmë, ndryshojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet, përfshirë pa kufizime, informacione për çmimet, përveç nëse kërkohet me ligj. Asnjë azhurnim i caktuar ose data e rifreskimit e aplikuar në Shërbim ose në ndonjë uebfaqe të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar që të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe të ngjashme janë ndryshuar ose azhurnuar.

12.RREPTËSISHT E NDALUAR

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, juve ju ndalohet përdorimi i faqes ose përmbajtja e tij:

(a) për ndonjë qëllim të paligjshëm;

(b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të kundërligjshëm;

(c) të shkelë çdo rregullore, ligje ndërkombëtare, federale, krahinore ose shtetërore;

(d) të shkelim ose shkelë të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve;

(e) të ngacmojë, abuzojë, fyerje, dëm, shpifje, përçarje, frikësim, ose diskriminim në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose aftësive ndryshe;

(f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues;

(g) të ngarkoni ose transmetoni viruse ose çfarëdo lloji tjetër të kodit me qëllim të keq që do ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqe interneti të lidhur, faqet e internetit të tjera;

(h) mbledhjen ose gjurmimin e informacionit personal të të tjerëve; (i) të spam, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose copëzim;

(j) për çdo qëllim të turpshëm ose imorale

(k) për të ndërhyrë ose anashkaluar tiparet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë uebsajti të lidhur, uebfaqe të tjera ose Internet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë uebfaqe të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

13.DERGESA E POROSISË

Gjithmone do të sigurohemi qe ju te mos keni asnje problem me dërgesën tuaj. Dërgesa do te kryhet nga nje kompani transporti e cila ka kushtet dhe termat e veta te cilat ndryshojnë dhe për të cilat ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në momentin që artikulli është në levizje, pra është jashtë dyqanit tonë. Mallrat mund të vonohen për shumë shkaqe, si përshembull: Kushtet atmosferike, apo çdo lloj faktori tjetër që pengon rrjedhshmërinë e procesit te transportit

14. KALIMI I PRONËSISË
Eusoria.com rezervon të drejtën e pronësisë mbi produktet e dorëzuara deri në kryerjen e pagesës së plotë të çmimit nga klienti.

15.TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE
15.1.Kjo faqe interneti është faqja zyrtare e eusoria.com. Të gjitha elementet e përdorura në këtë faqe, duke përfshirë elementë vizualë apo zanorë, përfshirë teknologjinë bazë, janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, marka tregtare ose patenta. Ato janë në pronësinë ekskluzive të faqes tonë.
15.2.Kjo faqe përdoret sipas kushteve të përgjithshme që përcaktohen shpehimisht këtu. Klienti ka të drejtë ta përdorë këtë faqe vetëm për përdorimin e tij personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.

16. PERRKUFIZIM-MARRËVESHJE MES NESH

Keto Terma dhe Kushte përfaqësojnë marrëveshjen mes nesh lidhur me çdo kontrate që do të kemi mes palëve. Kjo kontrate ka fuqi mbivëndosesë ndaj çdo lloj komunikimi me goje apo me shkrim qe mund të kemi patur më parë.Në rast prishje kontrate nga njëra pale, detyrimet e palëve të bëra para datës së përfundimit të kësaj marrëveshje për të gjitha qëllimet do jëne ne fuqi.
Këto Kushte të Shërbimit janë efektive, përveç nëse dhe derisa të përfundohen nga ju ose ne. Ju mund t’i ndërprisni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi më të përdorni Shërbimet tona, ose kur ndaloni së përdoruri faqen tonë.
Nëse në gjykimin tonë të vetëm ju nuk jeni dakort, ose ne dyshojmë se ju nuk përputheni me kushtet tona , të zbatoni ndonjë term ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund të përfundojmë këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat e prapambetura për dhe përfshirë datën e përfundimit; dhe / ose në përputhje me rrethanat mund t’ju mohojë qasjen në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre kushteve të shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

17.  LIGJI I ZBATUESHEM DHE JURIDIKSIONI
17.1 Këto Kushte të Përgjithshme rregullohen dhe interpretohen në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.
17.2 Mosmarrëveshjet ndërmjet Eusoria dhe Klientit në lidhje me zbatimin e këtyre Kushteve të Përgjithshme, do të zgjidhjen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër.

18.NDRYSHIMET DHE KUFIZIMET E TERMAVE DHE KUSHTEVE

Ne kemi te drejte te rishikojme dhe zevendesojme keto Terma dhe Kushte kohe pas kohe. Ju do te perfshiheni ne Termat dhe Kushtet ne fuqi ne momentin qe keni kryer porosine. Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të azhurnojmë, ndryshojmë ose zëvendësojmë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar azhurnime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht faqen tonë të internetit për ndryshime. Përdorimi ose qasja juaj e vazhdueshme në faqen tonë të internetit ose Shërbimit pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 19 – INFORMACIONI KONTAKT

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të na dërgohen në eusoria.info@gmail.com.